Joet ja purot

Keskipohjalainen asutus on levinnyt jokilaaksoja pitkin kohti sisämaata. Kylät ovat syntyneet jokivarsien parhaimmille paikoille. Joet ovat myös antaneet kalansaalista, synnyttäneet tulvia, olleet kulku- ja kuljetusväyliä, antaneet vesivoimaa ja viime kädessä tuoneet virkistystä.

Myös Keski-Pohjanmaan joissa on ollut arvokkaita kalakantoja, jokihelmisimpukoita ja jokirapuja. Monin paikoin näistä on nyt muistona vain nimet, kuten Raakunkoski (raakku=jokihelmisimpukka).


Jokikalastus

Jokikalastuksella hankittiin kalaa lähinnä omiin tarpeisiin, mutta jonkin verran myös myytäväksi. Tuottoisin pyynnin kohde ennen suolan saantia oli hauki, jota säilöttiin kuivaamalla. Vanhoina aikoina ennen patoamisia ja ruoppauksia Keski-Pohjanmaan jokiin on noussut hyvin lohta, siikaa ja myös nahkiaista.

Keski-Pohjanmaan sisäosissa kalastus säilyi tärkeänä ruokatalouden osana 1900-luvulle saakka. Jokikalastusta koskevat säädökset ovat olleet tiukempia kuin merikalastuksessa.


Myllyt, voimalaitokset

Jokien vesivoimalla on käytetty myllyjä maatalouden ja vesitalouden tarpeisiin. Myllyjen maatalouskäyttöä on esitelty lisää Maa-teemassa.

Vesivoimalla on tuotettu sähköä kuntalaisille monin paikoin generaattorien ohella. Korpelan Voiman voimalaitos Lestijoessa Kannuksen Korpelassa on esimerkki siitä, kuinka paikallisella toimeliaisuudella saatiin perustettua voimalaitos alueen väestön tarpeita varten. Pienempiä kyliä palvelleita sähkömyllyjä on ollut toiminnassa aivan viime vuosiin asti.


Jokiuitto

Veden voimalla on liikutettu myös puutavaraa eli uitettu. Keski-Pohjanmaan jokia on käytetty uitossa vielä toisen maailmansodan jälkeen. Uittoa on esitelty paremmin Metsä-teemassa.


Virkistyskäyttö

Maakunnan jokien virkistyskäyttö on merkittävää kaikissa kunnissa. Jokien vesistösuojeluun on panostettu eri puolilla aluetta. Jokien kunnostukset ovat nostaneet esille jokien vanhaa kulttuuriperinttöä.

 

Uiton kultakaudelle puhdistetut kosket on monin paikoin palautettu vanhaan malliiin ja samalla on luotu edellytyksiä kalataloudelle. Vanhan kalakannan palauttaminen, kuten lohi- ja siikakannat, ei onnistu hetkessä.