Karleby prästgård

Kyrkbacken Karleby

 

Karleby prästgårds huvudbyggnad färdigställdes under kyrkoherde Karl Gustav Weranders tid år 1737. Stommen på byggnaden med valmat tak tillverkades av rödfuru. På östra sidan av gården finns en bostadsbyggnad, under vilken det finns en valvkällare som härstammar från 1667.

 

Werander tjänstgjorde i början av 1740-talet i riksdagen och återvände därefter inte längre till sin församlingstjänst som började skötas av kyrkoherdesonen från Kuusamo, Jacob Chydenius. Hans son Anders Chydenius däremot fortsatte sköta tjänsten i prästgården från 1770 ända till sin död 1803. Anders Chydenius fungerade som kaplan i Nedervetil kapellförsamling innan han blev verksam i Karleby prästgård.

 

Anders Chydenius verkade vid sidan av trosläran som en upplysningstänkare, ekonom och politiker i riksdagen. Han var förespråkare för bland annat handelsfriheten, tryckfriheten, religionsfriheten och demokratin. Han försvarade också arbetarnas rättigheter. Hans mångsidiga skriftliga produktion är publicerad som vetenskapligt redigerat och kommenterat verk i fem band på svenska och finska och även som en engelskspråkig sammanfattning, Anticipating The Wealth of Nations. Alla texter är också publicerade på internet. Chydenius uppstår överraskande i seriealbumet Det sista talet – Anders Chydenius återkomst.

 

Chydenius mångsidighet betecknas även av att han varje vecka ordnade konserter i sin prästgård. Musikerna var ungdomar från borgarfamiljerna i Karleby. Chydenius själv spelade eventuellt flöjt, violin eller klaver. Till Chydenius omfattande notarkiv hörde bland annat musik tonsatt av Giovanni Pergolesi, Gaetano Pugnani och Antonio Rosetti. Senare sålde Chydenius notsamlingen till Musikaliska Sällskapet i Åbo, vars orkester hans systerson Jakob Tengström spelade flöjt i. Det berättas att det fördes livliga diskussioner om priset på noterna, men slutligen kom man överens om ett pris på 16 riksdaler som på den tiden motsvarade priset på 25 rågtunnor!

 

Man brukade tillverka och pröva många sorters mediciner i prästgårdarna. Råvarorna till medicinerna växte i örtagårdarna i anslutning till prästgårdarna. Chydenius var väl förtrogen med medicin och han gjorde tester för att tillverka medicin av opiumvallmo. På den tiden gav man ofta denna medicin åt småbarn som en lugnande sömnmedicin och för vuxna för behandling av rödsot och tandsjukdom. En känd blandning innehöll opiumextrakt, alkohol och kanelvatten. Opiumvallmo var också en vacker trädgårdsväxt.

 

Karleby prästgård är den äldsta bevarade prästgårdsbyggnaden i vårt land. I närheten av prästgårdsområdet finns senmedeltida Karleby stenkyrka, tillägnad Heliga Katarina. Kyrkan utvidgades på initiativ av Chydenius till en korskyrka.

 


Berättat

 

”Intet måtte någon af oss wänta, at Tjänstefolket sjelf skal inför Allmänheten förswara sin sak; jag wågar säga, at knapt en enda af dem wet, at frågan om deras frihet är i högsta resning: hwem af dem är i stånd af skrifwa något til sit och sina medbröders förswar? Et så wärnlöst folks rättigheter måste därföre med dubbel ömhet wårdas; ty annars slår det aldrig felt, at där gärdesgården är lägst där stiger man hälst öfwer den.” (Anders Chydenius 1778)

 

”De äro ju Människor och såldes af naturen wåra gelikar, födda med förnuftig själ och fri wilja, at bebo jorden, därföre böra de äfwen handteras såsom Människor.” (Anders Chydenius 1778)

 

”Hade de haft den lyckan at vara ståndspersoners, handlandes och hemmansbrukares barn, så skulle de niuta för sig beskydd i lagarna, men då det ei skedt, blifver ödet för dem oundvikeligit, och Rikets Grundlag och Svea Konungaförsäkran oförmögna at skydda deras frihet.” (Anders Chydenius 1778)

 

Som försvarare av folkets rättigheter hörde det till Anders Chydenius att också fungera som vittne under de dåtida strafftillställningarna. Våren 1786 vid Kronoby avrättningsplats, där tre mördare avrättats och deras lik skulle ställas till påseende som en varning, talade Chydenius som följer: ” Mig är ålagt af Konungens Befallningshafwande, at tala til eder förwarning, som i dag sedt denna faseliga synen. (…) Deras hand och hufwud skola stå på stegel, deras kroppar på hjul skola blifwa himmelens foglar til rof, och korparna skola uthugga deras ögon. En förfärlig syn för wandringsmän, som färdas förbi denna afrättsplats!” (Anders Chydenius 1786)

 


Bilder

 

 

Karleby prästgård

 

Anders Chydenius prästgård 1770-1803

 

Karleby kyrka

 

Karleby kyrka

 

Karleby prästgårds gårdsmiljö år 1899 (bild Edvard Johansson / i verket Suomalaiset pappilat)

 


Karta