Länttäpatti skogsvaktargård

Loukkukoskentie Halsua

 

Skogsvaktarna bodde vanligtvis i torp som de inte behövde betala skatt för. De beviljades också jakt- och fiskerättigheter samt friheten att samla in spillträ för att användas som ved. Skogsvaktarna skulle också ta väl hand om sin omgivning, statens torp och gårdens odlingar. Från och med början av 1900-talet kunde skogsvaktarna för låga priser lösa in krontorpen till självständiga gårdar. I Halsua löste skogsvaktaren Juho Ojala in gården år 1938, varefter lantbruket fungerade länge som näring för Juhos efterkommande.

 


Berättat

 

Överforstmästarna brukade göra regelbundna granskningar i skogsvaktartorpen. I juli 1911 kom överforstmästaren för att granska Länttäpattis torp. Med sig hade han två förrättningsmän, en häradsdomare och torparen. Samt torpinnehavaren Juho Ojala. För det första antecknades i protokollet att förrättningsmännen inte är jäva i sin uppgift. Dessutom konstaterades i protokollet att kronan grundat torpet och den Kejserliga senaten i november 1867 utsett det till skogsvaktartjänstehus. Även byggnadsbidraget, som var 800 finska mark året för grundandet, antecknades i protokollet. Skogsvaktarna som förvaltat torpet före Juho Ojala listades också i protokollet.

 


Bilder

 

Länttäpattis huvudbyggnad sommaren 2018

 

Länttäpattis uthus sommaren 2018

 

Lämningar av en tjärdal

 

Infoskylt om tjärdalarna

 

Tattari-kivi (på stenen står skrivet: ”Metsä on Suomen rikkaus” – Skogen är Finlands rikedom)

 

Infoskylt för Tattari-kivi

 


Karta