Pavis och Carlholmens skeppsvarv

Pavisvägen 2 Jakobstad

 

År 1901 färdigställdes Segelpaviljongen Pavis norr om Gamla hamn. Bottenritningen var gjort av Ernst Saxén. Även om själva byggandet av paviljongen skedde smidigt, hade man innan det tvistat om paviljongens läge – till och med så att de som kritiserat vänligen ombetts dränka sig. Paviljongsbyggnaden utvidgades snart enligt Walter Thomés ritningar. Därefter förnyades paviljongen redan år 1913 bland annat genom inglasning av den gamla terrassen. K.J. Ahlskog ritade en ny utvidgning och denna genomfördes år 1950. Nu fick paviljongen sin nuvarande form. Paviljongen har renoverats ännu på 2000-talet.

 

Från stranden vid Pavis kan man blicka mot den motsatta stranden, mot Varvet, där Carlholmens skeppsvarv låg från slutet av 1700-talet till slutet av 1800-talet. Där byggdes cirka 150 segelfartyg fram till år 1874. Redan innan detta hade man byggt segelfartyg på Kittholmsområdet, men skeppsbyggandet var förbjudet där, eftersom man ville förhindra uppgrundningen av hamnviken, vilket träflisorna bidrog till.

 

Peter Malm, en central delägare av Carlholmens skeppsvarv, framförde skriftligt sin oro till magistraten redan år 1827 om att havsvattenståndet sjunker stadigt vid varvsområdet. Han framförde att större skepp inte kan segla där utan fara. Malm föreslog att Alholmen skulle vara en lämplig plats för varvets behov. På den tiden kände man ännu inte till landhöjningen, utan man antog tydligen att havet flydde.